โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

43100820 0 20201203 145651
นางสาวดารารัตน์ ชนชิต
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

43100820 0 20201203 145651 
นายสุชาติ พาอยู่สุข
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวชัญญา สายโน
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651 
นายนครินทร์ พรมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651
นายอาทิตย์  ก้อนศรี
ครูชำนาญการ


นางสาวสุพัตรา  ฆราวาศ
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นายเดชกำพล โพธิ์ย้อย
ครู

43100820 0 20201203 145651 
นางสาวปานวดี แสนละคร
ครู

 
นางศรินประภา สมทิพย์
ครู


นายณัฐสิทธิ  รัดรองใต้
ครู


ว่าที่ร้อยตรีอโนชัย มินิล
ครู


นางสาวทิวาพร เกตุพันธ์
ครูผู้ช่วย43100820 0 20201203 145651
 นางสาวฐิติกานต์ ตรีศาสตร์
ครู


นางประเทียน บุญหา
ครู

43100820 0 20201203 145651
นายวรวิช  ผลคำ
ครูผู้ช่วย