โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

186466533 3026412520913632 7420701998926146356 n

        วิสัยทัศน์ (Vision)

"โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล"

 

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน และครูให้มีวินัย คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
3. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถเฉพาะเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และการมีส่วนร่วม  

 เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ
2. นักเรียนและครูมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยการคิดโครงงาน ผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ และลงสู่อาชีพ
4. โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. ครูมีความรู้ความสามารถเฉพาะเทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. โรงเรียนบริหารการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ และการมีส่วนร่วม

 
คำขวัญประจำโรงเรียน

“เรียนดี มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา”

ปรัชญาการจัดการศึกษา

“สุวิชาโน ภวํโหติ”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ”