โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

 

43100820 0 20201203 145651
นายวรพจน์ พรหมจารย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชา ฟิสิกส์

43100820 0 20201203 145651
นางสาวกมลชนก ขันสะพัฒ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชา เคมี

43100820 0 20201203 145651
นายวิรวัฒน์ ภูวนารถ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชา ชีววิทยา

43100820 0 20201203 145651 
นายจีรภัทร  บุ้งทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

43100820 0 20201203 145651
นายอานนท์ ศรีสองเมือง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชา พลศึกษา

43100820 0 20201203 145651
นายปรัญชัย อภัยโส
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชา พลศึกษา

43100820 0 20201203 145651 
นายปัญญา ปู่ห้วยพระ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชา พลศึกษา

43100820 0 20201203 145651 
นางสาวรัตติกาล มลฑล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชา ภาษาไทย

43100820 0 20201203 145651 
นางสาวสุกัญญา นาลาด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชา ภาษาไทย

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล