โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

43100820 0 20201203 145651
นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

43100820 0 20201203 145651
นายภูธนันท์ ธาดาธรรมวรากุล
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร
ครู

43100820 0 20201203 145651 
นางสาวธัญลักษณ์ หัสดร
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นายอดุลย์ เพชรภูมี
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นายทิฏฐานุ นาคเสน
พนักงานราชการ

43100820 0 20201203 145651 
นางสาวประไพ  พาหา
ครูผู้ช่วย

43100820 0 20201203 145651 
นางสาวกนกวรรณ  หอมทรัพย์สิน
ครู