โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

43100820 0 20201203 145651
นางสาวสุดา ศาลาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

43100820 0 20201203 145651
นายปริญญา พนาลิกุล
ครู

43100820 0 20201203 145651
นางวชิราณี ภูเฮืองแก้ว
ครู

43100820 0 20201203 145651
นายมาวิน จำปาลอย
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวสุพิชญา นาคเสน
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นายอดิสรณ์ วิถาระพันธ์
ครู