โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

43100820 0 20201203 145651
นางสาวอุราพร  ผลบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43100820 0 20201203 145651
 นางรัชนีกร ไชยคำภา
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651
นางเจนจิรา แสนไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์
ครูชำนาญการพิเศษ

Cattaleeya
 นางแคทลียา กองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวนีรนุช สลอดสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวเวทิดา เรืองเดช
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นางสาววิยะดา เกษมสานต์
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐ
ครู

43100820 0 20201203 145651
นางสาวจินตนา ทองผา
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นายสุรชัย สดไธสง
ครู

43100820 0 20201203 145651
นายวรวุฒิ บุตรโคตร
ครู

43100820 0 20201203 145651
นางสาวณัฐกฤตา ศรีเสน
ครู

43100820 0 20201203 145651
นางรุ่งทิวา คำแฝง
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวรัติยา พรสุวรรณ์
ครู

43100820 0 20201203 145651
นางสาวจุรีรัตน์ กลางเดช
ครู

43100820 0 20201203 145651
 นายศราวุธ คำภิลา
ครู

43100820 0 20201203 145651
นายพลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์
ครูชำนาญการ

 
 นายธีรศักดิ์ คนต่ำ
ครูผู้ช่วย

43100820 0 20201203 145651
นายวินัย  โสหะ
ครู

43100820 0 20201203 145651
นางสาวสุภาวดี สดไธสง
ครู

 
 นางสาวสุมัทนา ดุลย์นี
ครู

43100820 0 20201203 145651 
นายศตวรรษ ไชยสัจ
ครูผู้ช่วย

43100820 0 20201203 145651
นางสาววิมลรัตน์ คำเพชร
พนักงานราชการ

 


43100820 0 20201203 145651 
นางสาวประทัยทิพย์  รักญาติ
ครูผู้ช่วย

43100820 0 20201203 145651 
นางสาววัชราภรณ์ พลราช
พนักงานราชการ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวปิยดา  เทียงแก้ว
พนักงานราชการ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวกันยา น้อยพูล
พนักงานราชการ