โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

43100820 0 20201203 145651
นายเสน่ห์ ไม้แสนดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

43100820 0 20201203 145651 
นางขวัญชีวา จริญสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651
นายชวดล ศรีนวล
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวอรนุช ศรีวัตร
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651 
นางเพ็ญพักตร์ อุระภา
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651 
นางสาวรัตตินันท์ ภังคาวัฏฏ์
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651 
นางสาวกิรณา แสงไสย์
ครู

43100820 0 20201203 145651 
นางสาวระวิวรรณ  คำทะริ
ครู

43100820 0 20201203 145651 
นายธัชร คำมงคล
ครู

43100820 0 20201203 145651 
นางสาวชญานันท์  ศรีประสงค์
ครู

43100820 0 20201203 145651 
นายพิพรรธพันธ์  จันทจร
ครูผู้ช่วย

 


43100820 0 20201203 145651 
นางสาวสุนิษา  ถือศีล
ครูผู้ช่วย