โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

43100820 0 20201203 145651
นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

43100820 0 20201203 145651
 นางกิติยา  ชาวหนอง
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651
นายณัฐกิจ  ภูเฮืองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวบังอร  บุตรอินทร์
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651
นางสาวกฤตมุขธยาน์ สีนินสิทธิ์
ครู

43100820 0 20201203 145651
นางสุวพร  บุญปรุง
ครูชำนาญการ

43100820 0 20201203 145651

นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข
ครู

43100820 0 20201203 145651
นางสาวอุราวรรณ อันทะศรี
ครู