โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
นายวุฒิไกร คำแฝง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมืองและนางสาวสุมัทนา ดุลนีย์
เข้าร่วมการนำเสนอโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำปี 2566
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ