โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

       

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

 

Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสโดยใช้ข้อมูลครอบคลุมรอบด้าน

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก  3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT

โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

          ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

          ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

          ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

          ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

          ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

 

ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT

โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็น

ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถาม การรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

          ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

          ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

          ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

สแกน QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้รับบริการ

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) EIT

  

รหัสสถานศึกษา 1038660536
หรือลิงก์ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้รับบริการ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) EIT

 

ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT

เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

          ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

                    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

                    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

                    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

                    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส     

           ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

                    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

โดยสามารถคลิกเข้าดูข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้  

 

❒ ข้อมูลพื้นฐาน


           ◆ ข้อมูลพื้นฐาน

  ◘ โครงสร้างหน่วยงาน
  ◘ ข้อมูลผู้บริหาร
  ◘ อำนาจหน้าที่
  ◘ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  ◘ ข้อมูลการติดต่อ
  ◘ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง           

    ◆ การประชาสัมพันธ์
           ข่าวประชาสัมพันธ์
              ■ ข่าวประชาสัมพันธ์
              ■ วารสารโรงเรียน
          ◘ Q&A

              ■ Messenger Live Chat หน้าเว็บไซต์ผ่านเพจโรงเรียน
              ■ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร/การแจ้งเรื่องร้องเรียน
 
            ■ ช่องทางการติดต่อโรงเรียน
           Social Network
              ■ Facebook fanpage
              ■ Youtube
          ◘ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

❒ การบริหารงาน
    ◆ การดำเนินงาน
          ◘ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
          ◘ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
          ◘ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    ◆ การปฏิบัติงาน
         ◘ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    ◆ การให้บริการ
          ◘ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          ◘ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          ◘ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
           E-Service
                ■ Website กลุ่มบริหารวิชาการ
                ■ ระบบสมัครนักเรียนออนไลน์
                ■ ระบบดูผลการเรียนออนไลน์
                ■ SMART AREA
                ■ SMART OBEC
                ■ รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำ 

 ❒ การจัดซื้อจัดจ้าง 
     ◆ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          ◘ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
          ◘ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          ◘ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
          ◘ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

         ❒ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             ◆ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                  ◘ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
                  ◘ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                  ◘ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                  ◘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

  ❒ การส่งเสริมความโปร่งใส
      ◆ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ◘ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
          ◘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
          ◘ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ          

              ◆ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                  ◘ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

❒ การป้องกันการทุจริต


          ❒ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
              ◆ 
นโยบาย No Gift Policy
                  ◘ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
                  ◘ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
                  ◘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
              ◆ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
                  ◘ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
         
        ◘ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             ◆ แผนป้องกันการทุจริต
                  ◘ แผนป้องกันการทุจริต
                  ◘ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
                  ◘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

  ❒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
      ◆ มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
          ◘ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          ◘ การขับเคลื่อนจริยธรรม
          ◘ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      ◆ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          ◘ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          ◘ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน