ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นคณะทำงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและ ตรวจข้อสอบระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อนำเข้าคลังข้อสอบมาตรฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางพานี นาคเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,21:09  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นคณะทำงาน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สอดคล้องกับหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางพานี นาคเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,21:08  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากร โครงการการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
ชื่ออาจารย์ : นางพานี นาคเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,21:08  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากร โครงการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
ชื่ออาจารย์ : นางพานี นาคเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,21:08  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากร เรื่อง การเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่การประเมินผลตามสภาพจริงการจัดทำแฟ้มสะสมงานครู
ชื่ออาจารย์ : นางพานี นาคเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,21:07  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง (โล่และเกียรติบัตร) ด้านทักษะอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางพานี นาคเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,21:04  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางพานี นาคเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,21:04  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางพานี นาคเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,21:04  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี
ชื่ออาจารย์ : นางพานี นาคเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,21:03  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล”ครูดีในดวงใจ”
ชื่ออาจารย์ : นางพานี นาคเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,21:03  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..