กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเสน่ห์ ไม้แสนดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขวัญชีวา จริญสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชวดล ศรีนวล
ครูชำนาญการ

นางสาวอรนุช ศรีวัตร
ครูชำนาญการ

นางเพ็ญพักตร์ อุระภา
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตตินันท์ ภังคาวัฏฏ์
ครูชำนาญการ

นางสาวกิรณา แสงไสย์
ครู

นางสาวอัจฉราวดี เมืองบาล
ครู

นางสาวมัลลิกา หงษ์ชุมแพ
ครู

นายธัชร คำมงคล
ครู

นางสาวจิราพร ต่ายบุญ
ครู

นางสาวระวิวรรณ คำทะริ
ครู

นางสาวจรรยา ศรีภูมิพฤกษ์
ครู

นางสาวกรรณิการ์ สิทธิศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ ลอยดี
ครูผู้ช่วย

นายเสนีย์ เชื้อดวงผุย
พนักงานราชการ

นางสาวสรญา จรรยายงค์
ครูอัตราจ้าง