กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาริน วรรณาวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขวัญชีวา จริญสูงเนิน
ครู คศ.3

นายเสน่ห์ ไม้แสนดี
ครู คศ.3

นายชวดล ศรีนวล
ครู คศ.1

นางสาวอรนุช ศรีวัตร
ครู คศ.1

นางสาวกิรณา แสงไสย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตตินันท์ ภังคาวัฏฏ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉราวดี เมืองบาล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร ต่ายบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวระวิวรรณ คำทะริ
ครูผู้ช่วย

Mr.Pang Si Tum
ครูจ้างชาวต่างชาติ

นางสาวจรรยา ศรีภูมิพฤกษ์
ครูผู้ช่วย

นายเสนีย์ เชื้อดวงผุย
พนักงานราชการ

Miss Jenelyn Fores Lim
ครูจ้างชาวต่างชาติ

Miss Yin Yuewen
ครูจ้างชาวต่างชาติ