กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาริน วรรณาวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขวัญชีวา จริญสูงเนิน
ครู คศ.3

นายเสน่ห์ ไม้แสนดี
ครู คศ.3

นายชวดล ศรีนวล
ครู คศ.2

นางสาวอรนุช ศรีวัตร
ครู คศ.1

นางสาวกิรณา แสงไสย์
ครู คศ.1

นางสาวรัตตินันท์ ภังคาวัฏฏ์
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉราวดี เมืองบาล
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา หงษ์ชุมแพ
ครู คศ.1

นายธัชร คำมงคล
ครู คศ.1

นางสาวพัทธานันท์ วงศ์ศิริยานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร ต่ายบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวระวิวรรณ คำทะริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรรยา ศรีภูมิพฤกษ์
ครูผู้ช่วย

นายเสนีย์ เชื้อดวงผุย
พนักงานราชการ

Mr.Pang Si Tum
ครูจ้างชาวต่างชาติ

Miss Jenelyn Fores Lim
ครูจ้างชาวต่างชาติ

Miss Yin Yuewen
ครูจ้างชาวต่างชาติ