กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเสน่ห์ ไม้แสนดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขวัญชีวา จริญสูงเนิน
ครู คศ.3

นางวาริน วรรณาวงศ์
ครู คศ.3

นายชวดล ศรีนวล
ครู คศ.2

นางสาวอรนุช ศรีวัตร
ครู คศ.2

นางสาวกิรณา แสงไสย์
ครู คศ.1

นางสาวรัตตินันท์ ภังคาวัฏฏ์
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉราวดี เมืองบาล
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา หงษ์ชุมแพ
ครู คศ.1

นายธัชร คำมงคล
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร ต่ายบุญ
ครู คศ.1

นางสาวระวิวรรณ คำทะริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรรยา ศรีภูมิพฤกษ์
ครูผู้ช่วย

นายเสนีย์ เชื้อดวงผุย
พนักงานราชการ

นางสาวสรญา จรรยายงค์
ครูอัตราจ้าง