กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเจริญ แดงเจริญ
ครู คศ.3

นางสุวาทิณี คำสา
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ดาว ดาวแก้ว
ครู คศ.1