กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเจริญ แดงเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวาทิณี คำสา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์ดาว ดาวแก้ว
ครู

นางจิราภรณ์ ไชยพร
ครูผู้ช่วย