กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุวาทิณี คำสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์
ครู คศ.3

นายเจริญ แดงเจริญ
ครู คศ.3

นางเจนจิรา แสนไชย
ครู คศ.3

นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรี
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ดาว ดาวแก้ว
ครู คศ.1

นายตุลา นามสีอุ่น
ครูผู้ช่วย

นางสาววิมลรัตน์ คำเพชร
พนักงานราชการ

นางสาวกันยา น้อยพูล
พนักงานราชการ