กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเจนจิรา แสนไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุรินทร์ ขรรค์แก้ว
ครู คศ.3

นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์
ครู คศ.3

นายเจริญ แดงเจริญ
ครู คศ.3

นางสุวาทิณี คำสา
ครู คศ.2

นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรี
ครู คศ.2

นางซ่อนกลิ่น กาหลง
ครู คศ.3

นางสาววิมลรัตน์ คำเพชร
พนักงานราชการ

นางสาวสุเนตรา วิชัยวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวกันยา น้อยพูล
พนักงานราชการ

นางสาวพิมพ์ดาว ดาวแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรัชญาพร คำเมืองคุณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายศราวุธ คำภิลา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู