กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบุญสม นาคเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุดา ศาลาแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธิดา อินนะระ
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา โพธิสิงห์
ครู คศ.1

นายมาวิน จำปาลอย
ครู คศ.1

นายปิยณัฐ แก้วหานาท
พนักงานราชการ