กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุดา ศาลาแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบุญสม นาคเสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐธิดา อินนะระ
ครู

นางสาวกาญจนา โพธิสิงห์
ครู

นางสาวสุพิชญา นาคเสน
ครู

นายมาวิน จำปาลอย
ครู

นายปิยณัฐ แก้วหานาท
พนักงานราชการ