กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบุญสม นาคเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปิยณัฐ แก้วหานาท
พนักงานราชการ

นางสาวสุดา ศาลาแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธิดา อินนะระ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา โพธิสิงห์
ครูผู้ช่วย

นายมาวิน จำปาลอย
ครูผู้ช่วย