กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิม นาคเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสากล คล่องดี
ครู คศ.2

นายดำรงเดช เวียงอินทร์
พนักงานราชการ

นายอนุศักดิ์ นะตา
ครูผู้ช่วย

นายปรัชญาพล จำปากุล
พนักงานราชการ

นางสาวอัจฉรา หนูยศ
ครูผู้ช่วย