กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิม นาคเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสากล คล่องดี
ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา หนูยศ
ครู

นายอนุศักดิ์ นะตา
ครู

นายดำรงเดช เวียงอินทร์
พนักงานราชการ

นายณัฐวุฒิ มุ่งร่วมกลาง
พนักงานราชการ