กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิม นาคเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสากล คล่องดี
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรา หนูยศ
ครู คศ.1

นายอนุศักดิ์ นะตา
ครู คศ.1

นายดำรงเดช เวียงอินทร์
พนักงานราชการ

นายณัฐวุฒิ มุ่งร่วมกลาง
พนักงานราชการ