กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร อำนาจรัตน์
ครู คศ.3

นางสุชีรา ขรรค์แก้ว
ครู คศ.3

นายศรายุทธ ชนะศรี
ครู คศ.1

นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร
ครู คศ.1

นางสาวธัญลักษณ์ หัสดร
ครู คศ.1

นายวีระชัย วะชุม
ครู คศ.1

นางสาวนิศากร ไชยรัตน์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีจเรศักดิ์ สารศรี
ครู คศ.1

นางสาวณิชาภา มิ่งบุญ
ครู คศ.1

นายจิรวัฒน์ พิลาสา
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล ผลทิพย์
ครูผู้ช่วย

นายทิฏฐานุ นาคเสน
พนักงานราชการ