กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุชีรา ขรรค์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศรายุทธ ชนะศรี
ครูชำนาญการ

นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร
ครู

นางสาวธัญลักษณ์ หัสดร
ครู

นายวีระชัย วะชุม
ครู

นางสาวนิศากร ไชยรัตน์
ครู

ว่าที่ร้อยตรีจเรศักดิ์ สารศรี
ครู

นางสาวณิชาภา มิ่งบุญ
ครู

นายจิรวัฒน์ พิลาสา
ครู

นางสาวนฤมล ผลทิพย์
ครู

นายอดุลย์ เพชรภูมี
ครู

นายทิฏฐานุ นาคเสน
พนักงานราชการ

นายปฏิพัทธ์ สมเพ็ชร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายอนุชา วงมาเกตุ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายธีระพงษ์ วงศ์สาสี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู