กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศรายุทธ ชนะศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร
ครู คศ.2

นางสุชีรา ขรรค์แก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร อำนาจรัตน์
ครู คศ.1

นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร
ครู คศ.1

นางสาวธัญลักษณ์ หัสดร
ครูผู้ช่วย

นายวีระชัย วะชุม
ครูผู้ช่วย

นายทิฏฐานุ นาคเสน

นางสาวนิศากร ไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีจเรศักดิ์ สารศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชาภา มิ่งบุญ
ครูผู้ช่วย

นายจิรวัฒน์ พิลาสา
ครูผู้ช่วย

นายวรวิทย์ บุญมีบุตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู