กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุราพร ผลบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุญญาพร อุทุมมา
ครู คศ.3

นายธงไทย ไชยคำภา
ครู คศ.3

นางรัชนีกร ไชยคำภา
ครู คศ.3

นายวุฒินัย วังหอม
ครู คศ.3

นางสาวนีรนุช สลอดสุข
ครู คศ.2

นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์
ครู คศ.3

นางสาวเวทิดา เรืองเดช
ครู คศ.2

นางสาวแคทลียา เคนทุม
ครู คศ.3

นางณัฐกานต์ บุรีรัตน์
ครู คศ.1

นางสาววิยะดา เกษมสานต์
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐ
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา ทองผา
ครู คศ.1

นางสาวธนพร อุดรเขตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร สอนเวียง
ครูผู้ช่วย

นายวรวุฒิ บุตรโคตร
ครูผู้ช่วย

นายชัยพัฒน์ นนทจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายสุรชัย สดไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกฤตา ศรีเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัติยา พรสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยดา เทียงแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาววัชราภรณ์ พลราช
พนักงานราชการ