กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุราพร ผลบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบุญญาพร อุทุมมา
ครู คศ.3

นายธงไทย ไชยคำภา
ครู คศ.3

นางรัชนีกร ไชยคำภา
ครู คศ.3

นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์
ครู คศ.2

นางสาวนีรนุช สลอดสุข
ครู คศ.1

นายวุฒินัย วังหอม
ครู คศ.2

นางสาวเวทิดา เรืองเดช
ครู คศ.1

นางสาวแคทลียา เคนทุม
ครู คศ.2

นางณัฐกานต์ บุรีรัตน์
ครู คศ.1

นางสาววิยะดา เกษมสานต์
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐ
ครู คศ.1

นางสาววัชราภรณ์ พลราช
พนักงานราชการ

นางสาวปิยดา เทียงแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวจินตนา ทองผา
ครูผู้ช่วย

นายวรวุฒิ บุตรโคตร
ครูผู้ช่วย

นายชัยพัฒน์ นนทจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายสุรชัย สดไธสง
ครูผู้ช่วย

นายสุรพงษ์ แก้วเกษศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกฤตา ศรีเสน
ครูผู้ช่วย