กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุราพร ผลบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัชนีกร ไชยคำภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเจนจิรา แสนไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแคทลียา กองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนีรนุช สลอดสุข
ครูชำนาญการ

นางสาวเวทิดา เรืองเดช
ครูชำนาญการ

นางสาววิยะดา เกษมสานต์
ครูชำนาญการ

นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐ
ครู

นางณัฐกานต์ บุรีรัตน์
ครู

นางสาวจินตนา ทองผา
ครู

นางธนพร อัมภรัตน์
ครู

นางศศิธร ขูขีรัง
ครู

นายสุรชัย สดไธสง
ครู

นางสาวณัฐกฤตา ศรีเสน
ครู

นายชัยพัฒน์ นนทจันทร์
ครู

นายวรวุฒิ บุตรโคตร
ครู

นายตุลา นามสีอุ่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัติยา พรสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุรีรัตน์ กลางเดช
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุมัทนา ดุลนีย์
ครูผู้ช่วย

นายพชร คำมีทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกันยา น้อยพูล
พนักงานราชการ

นางสาววิมลรัตน์ คำเพชร
พนักงานราชการ

นางสาววัชราภรณ์ พลราช
พนักงานราชการ

นางสาวปิยดา เทียงแก้ว
พนักงานราชการ

นายศุภกิต พาสว่าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู