กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุราพร ผลบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบุญญาพร อุทุมมา
ครู คศ.3

นายธงไทย ไชยคำภา
ครู คศ.3

นางรัชนีกร ไชยคำภา
ครู คศ.3

นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์
ครู คศ.2

นางสาวนีรนุช สลอดสุข
ครู คศ.2

นายวุฒินัย วังหอม
ครู คศ.2

นางสาวเวทิดา เรืองเดช
ครู คศ.2

นางสาวแคทลียา เคนทุม
ครู คศ.2

นางณัฐกานต์ บุรีรัตน์
ครู คศ.1

นางสาววิยะดา เกษมสานต์
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐ
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา ทองผา
ครู คศ.1

นางสาวปิยดา เทียงแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาววัชราภรณ์ พลราช
พนักงานราชการ

นายวรวุฒิ บุตรโคตร
ครูผู้ช่วย

นายชัยพัฒน์ นนทจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายสุรชัย สดไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกฤตา ศรีเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัติยา พรสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนพร อุดรเขตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร สอนเวียง
ครูผู้ช่วย