ลูกจ้างประจำ

นายวิชิต ศรีนวล
ช่างไม้ 4

นายองอาจ บัวผัน
ช่างไม้ 4