ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวทัศนีย์ แก้วอาษา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวชนากาน อินทขีณี
ครูธุรการ