กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอาทิตย์ ก้อนศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุชาติ พาอยู่สุข
ครู คศ.3

นายสุพันธ์ ประเสริฐสังข์
ครู คศ.3

นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว
ครู คศ.3

นางสาวชัญญา สายโน
ครู คศ.3

นายนครินทร์ พรมกลาง
ครู คศ.2

นางสาวดารารัตน์ ชนชิต
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตตรา ฆราวาศ
ครู คศ.1

นายณัฐสิทธิ รัดรองใต้
ครู คศ.1

นางสาวปานวดี พลมั่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาลินี บุตรนนท์
ครูผู้ช่วย

นายเดชกำพล โพธิ์ย้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติกานต์ ตรีศาสตร์
ครูผู้ช่วย