กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางละเอียด ประเสริฐสังข์
ครูชำนาญการ

นางรจนา ซื่อดี
ครู