กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง
ครู คศ.3

นางละเอียด ประเสริฐสังข์
ครู คศ.2

นางรจนา ซื่อดี
ครู คศ.1