กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกิติยา ชาวหนอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวบังอร บุตรอินทร์
ครู

นางสุวพร บุญปรุง
ครู

นางสาวอาทิตยา แดงเจริญ
ครู

นางสาววาสนา แสงสุข
ครู คศ.1

นางสาวกฤตมุขธยาน์ สีนินสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ ถาโคตร
ครูผู้ช่วย