กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพานี นาคเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด
ครู คศ.3

นางกิติยา ชาวหนอง
ครู คศ.3

นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรี
ครู คศ.1

นางสาวอาภรณ์ ริยะบุตร
ครู คศ.1

นางสาวอาทิตยา แดงเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวบังอร บุตรอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธีระนันท์ ดามะนาว
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา แสงสูง
ครูผู้ช่วย