กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกิติยา ชาวหนอง
ครู คศ.3

นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรี
ครู คศ.2

นางสาวบังอร บุตรอินทร์
ครู คศ.1

นางสุวพร บุญปรุง
ครู คศ.1

นางสาวอาทิตยา แดงเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา แสงสุข
ครูผู้ช่วย