กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพานี นาคเสน
ครู คศ.3

นางกิติยา ชาวหนอง
ครู คศ.3

นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรี
ครู คศ.2

นางสาวอาภรณ์ ริยะบุตร
ครู คศ.1

นางสาวบังอร บุตรอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวธีระนันท์ ดามะนาว
ครู คศ.1

นางสุวพร บุญปรุง
ครู คศ.1

นางสาวอาทิตยา แดงเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา แสงสุข
ครูผู้ช่วย