คณะผู้บริหาร

นายอดุลย์ พรมวัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุระชัย นาอุดม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอาทร พุฒช่อ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวุฒิไกร คำแฝง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา