คณะผู้บริหาร

นายอดุลย์ พรมวัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเมธากุล อุระภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญถม ปุระพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา