จดหมายข่าวกิจการนักเรียน
รับรางวัล สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอยายมุข
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชนะเลิศ การแข่งขัน cover dance อีซูซุ จังหวัดบึงกาฬ
ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กิจกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติดและวันเยาวชนแห่งชาติประจำ ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเวทีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนตามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ครูและบุคลาการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ
ข่าวงานจราจร วันที่ 23 กรกฏาคม 2563
ข่าวงานจราจร วันที่ 3 กรกฏาคม 2563