การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน
 การประชาสัมพันธ์
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O9 : Social Network

การบริหารงาน
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 O17 : E-Service

การบริหารงานงบประมาณ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต