ภาพกิจกรรม
18-19 มี.ค. 64 โรงเรียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายด้วยการเต้นเพื่อนักเรียนห่างไกลยาเสพติด (ตามงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ)

นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม มอบหมายให้นายสุระชัย นาอุดม นายวุฒิไกร คำแฝง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพัฒนงษ์ สุวรรณไตร หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน เข้าร่วมเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายด้วยการเต้นเพื่อนักเรียนห่างไกลยาเสพติด (ตามงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ) เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชมพูจิต โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

โดยทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและปฏิบัติตามกฏภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
 

#สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่Facebookด้านล่าง

โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,16:36   อ่าน 28 ครั้ง