ภาพกิจกรรม
คุณศุภลักษณ์ ทวีสัตย์ และคณะจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เดินทางมาเยี่ยมชมนักเรียนห้องเรียนศิลป์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่

      คุณศุภลักษณ์ ทวีสัตย์ และคณะจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เดินทางมาเยี่ยมชมนักเรียนห้องเรียนศิลป์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำโปรแกรมการเรียน ในปีการศึกษาหน้า โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียน ในโครงการห้องเรียนพันธมิตร
    โดยพีไอเอ็มได้นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของสถาบัน จากแต่ละคณะวิชา อาทิ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ พัฒนาและติดตามผล ถ่ายทอดเป็นหลักสูตรคุณภาพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คือ  หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  มีโดยในครั้งนี้คณะจา
กสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้มาเยี่ยมชมนักเรียนในแผนการเรียนศิลป์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำโปรแกรมการเรียนในปีการศึกษาหน้า

 

โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564,13:40   อ่าน 36 ครั้ง