คณะผู้บริหาร

นายอดุลย์ พรมวัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา