โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับ รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ"การสร้างคนดีมีวินัย" STARS STEMS
Activity
Vichakarn Newsletter
Academic Newsletter Issue 2/2562 for July 62
Academic Newsletter Issue 1/2562 for June 62
26/08/2019
16/07/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
Education News
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password