ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

 

 

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

164

215

379

10

ม.2

151

208

359

10

ม.3

139

190

329

10

รวมมัธยมต้น

454

613

1,067

30

ม.4

80

169

249

7

ม.5

73

147

220

7

ม.6

73

156

229

8

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

226

472

698

22

รวมทั้งหมด

680

1,085

1,765

52

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562